King Solomon Sermon Audios

King Solomon Sermon Audios Solomon, King David’s son, was the

Solomons Wisdom

Wisdom of Solomon King Solomon’s wisdom was greater than any